πρώτη σελίδα επικοινωνίαΟστρακοκαλλιέργεια
Ιχθυοκαλλιέργεια
Πολυκαλλιέργεια
Μετρήσεις Νερών
Διάθεση και Υγιεινή Οστρακοειδών
Διαχείριση περιβαλλοντικών πάρκων
Αδεια χρήσης νερού
Αδεια κτηνιατρικής
Μητρώο CITES

Nearhus brochure


Ιχθυοκαλλιέργεια

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα είναι ένας από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς που συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ και στην τοπική ανάπτυξη. Ειδικότερα, στα περίπου 16.000 χιλιόμετρα των ελληνικών ακτών, βρίσκονται εγκατεστημένες περισσότερες από 200 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και 25 σταθμοί παραγωγής γόνου, ενώ συνολικά απασχολούνται 40.000 άτομα και παράγονται πάνω από 231.000 τόνοι ιχθυρών. Στα μεσογειακά είδη, κυρίως τσιπούρα και λαβράκι, η ελληνική παραγωγή ανέρχεται στους 90.000 τόνους αναδεικνύοντας τη χώρα μας σε πρώτη θέση στη Μεσόγειο, με παραγωγή που ξεπερνά το 50% της ευρωπαϊκής.

Η εταιρία ΝΕΑΡΧΟΣ αναλαμβάνει το σύνολο των αναγκαίων μελετών και της θεσμικής ωρίμανσης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και εκτατικού τύπου φυσικών ιχθυοτροφείων που τις ανατίθενται, καθώς και ενέργειες όπως:

- έρευνα στο πεδίο (καταλληλότητα περιοχής),

- προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας του οικοσυστήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 31722/2011,

- επιλογή θέσης (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών),

- εκπόνηση των αναγκαίων μελετών,

- καλλιέργεια νέων ειδών,

- επιμέλεια και σύνταξη του φακέλου του αιτήματος θαλάσσιας μίσθωσης και άδειας ίδρυσης και λειτουργία της προτεινόμενης μονάδας,

- υποστήριξη στην έκδοση άδειας χρήσης νερού και κτηνιατρικής άδειας,

- αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας σε υπάρχουσες μονάδες.

Για περισσότερα ανατρέξτε εδώ.

Ανατρέξτε στα ΕΡΓΑ για να δείτε ορισμένα ενδεικτικά έργα της ΝΕΑΡΧΟΣ σε σχέση με τις ιχθυοκαλλιέργειες.